ประวัติสำนักงาน

   ก่อตั้งครั้งแรก ปี พ.ศ. 2504 โดยประชาชน ต.โนนเปือย (ในขณะนั้นคือ บ้านโนนเปือย ต.กุดชุม อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี) ได้บริจาคที่ดิน ประมาณ 4 ไร่ และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน (อาคารไม้ ชั้นเดียว ยกสูง 1.5 เมตร) เหตุผลในการก่อตั้งคือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานทางด้านสุขภาพ และห่างไกลจากโรงพยาบาล และเมื่อสร้าง เสร็จได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนมีชื่อว่า " สถานีอนามัยชั้น 1 กุดชุม" มีนายเจียม ไชยราช เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยคนแรก และเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานอีก 1 คน คือนางจำนงค์ เลปณถิรางกูล มีสถานีอนามัยในปกครอง 1 แห่งคือ สอ.กำแมด


   ต่อมาปี พ.ศ. 2508 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อนามัยอำเภอกุดชุม "


   ต่อมาปี พ.ศ. 2515 จ.ยโสธร ได้แยกออกจากจังหวัดอุบลราชธานี และสถาปนาเป็นจังหวัดยโสธร และอนามัยอำเภอกุดชุมอได้เปลี่ยนชื่อเป็นทางการว่า "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม" ขึ้นตรงต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร และมีสถานีอนามัยในความรับผิดชอบ 3 แห่ง และได้ให้บริการประชาชนเรื่อยมาโดยมีพันธมิตรคือ รพ.กุดชุม ปัจจุบันมีสถานีอนามัยในความรับผิดชอบ 13 แห่ง และมีสาธารณสุขอำเภอย้ายมาดำรงตำแหน่ง จำนวน 15 คน ปัจจุบันคือ นายรัศมี ตรีแสน ...