ทำเนียบผู้บริหาร สาธารณสุขอำเภอ

1. นายเจียม ไชยราช ปี พ.ศ 2504 - 2508
2. นางสุดใจ ศรีธัญรัตน์ ปี พ.ศ 2509 - 2514
3. นายสมร ครอบบัวบาน ปี พ.ศ 2515 - 2519
4. นายพิกิตร พงษ์เกษ ปี พ.ศ 2519 - 2522
5. นายอนง พุ่มทอง ปี พ.ศ 2523 - 2527
6. นายพิสิฐ ราตรี ปี พ.ศ 2528 - 2532
7. นายสำเริง พูลทวี ปี พ.ศ 2532 - 2536
8. นายประสงค์ อดกลั้น ปี พ.ศ 2536 - 2538
9. นายสำเริง พูลทวี ปี พ.ศ 2538 - 2540
10. นายมงคล สุทธิอาคาร ปี พ.ศ 2540 - 2544
11. นายประสงค์ อดกลั้น ปี พ.ศ 2544 - 2545
12. นายสุชาติ ไชยสัจ ปี พ.ศ 2545 - 2547
13. นายชำนาญ มาลัย ปี พ.ศ 2547 - 2551
14. นายจำนงค์ ไชยเสนา ปี พ.ศ 2551 - 30/9/2555 (เกษียณ)
15. นายรัศมี ตรีแสน ปี พ.ศ 2555 - ปัจจุบัน