ปฏิทินสำนักงาน

ติดต่อบุคลากร

  1
  admin
  Precharat  Chuenta
  สสอ.กุดชุม
  0803355181
  2
  mm
  มธุรส  แก้วใส
  สสอ.กุดชุม
  0878806004
  3
  niwat
  นิวัตร  ศรีเล็ก
  สสอ.กุดชุม
  0811202140
  4
  pattana
  พัฒนา  แสงศรี
  สสอ.กุดชุม
  0837962322
  5
  phapmanee
  ภาพมะณี  ตรีแสน
  สสอ.กุดชุม
  0813902697
  6
  00059332
  จิราภา  พันเพชร์
  สสอ.กุดชุม
  0624479988
  7
  พัฒนา
  พัฒนา  แสงศรี
  สสอ.กุดชุม
  0938962766
  8
  ป้าพิส
  ป้าพิส  ศรีลาพัฒน์
  สสอ.กุดชุม
  045789115
  9
  wichit
  วิชิต  กาลจักร
  สสอ.กุดชุม
  0892995263
  10
  นายบุญมี หมุนโย
  นายบุญมี  หมุนโย
  สสอ.กุดชุม
  085-024333
  11
  นายบุญมี
  นายบุญมี  หมุนโย
  สสอ.กุดชุม
  085-024333
  12
  uthen
  อุเทน  จันทร์ไข
  สสอ.กุดชุม
  0970058554
  13
  จุฑารัตน์
  จุฑารัตน์  แกล้วกล้า
  สสอ.กุดชุม
  0942917448
  14
  อนงลักษณ์
  อนงลักษณ์  พลเยี่ยม
  สสอ.กุดชุม
  0885948550
  15
  จุฑารัตน์ แกล้วกล้า
  จุฑารัตน์  แกล้วกล้า
  สสอ.กุดชุม
  0942917448
  16
  บุญมี
  นายบุญมี  หมุนโย
  สสอ.กุดชุม
  0850243332
  17
  วิชิต
  วิชิต  กาลจักร
  สสอ.กุดชุม
  ๐๘๙๒๙๙๕๒๖๓
  18
  pps
  นายพัฒนา  แสงศรี
  สสอ.กุดชุม
  0837962322
  19
  a
  a  a
  สสอ.กุดชุม
  a
  20
  panomporn
  พนมพร  ลครชัย
  รพ.สต.โพนงาม
  0878797001
  21
  Knawa
  นวธัญย์พร  ศรีจันทร์
  รพ.สต.โพนงาม
  0940565908
  22
  Nawatanporn
  นวธัญย์พร  ศรีจันทร์
  รพ.สต.โพนงาม
  0940565908
  23
  ปวีณา
  ปวีณา  รากทอง
  รพ.สต.โพนงาม
  0857684363
  24
  นายพนมพร ลครชัย
  นายพนมพร  ลครชัย
  รพ.สต.โพนงาม
  0637755515
  25
  ธิดาบั้งไฟโก้
  เจษฎาภรณ์  ศรีธรรมสาร
  รพ.สต.โนนเปือย
  0883488855
  26
  Rachet
  ราเชษฐ์  ไตรยสุทธิ์
  รพ.สต.โนนเปือย
  0872543786
  27
  cha
  ชรินทร์  พละมาตร
  รพ.สต.โนนเปือย
  0833452050
  28
  yupin
  ยุพิน  พิมพ์ภาค
  รพ.สต.โนนประทาย
  0818769044
  29
  Patta
  สุพัตรา  กาลจักร
  รพ.สต.โนนประทาย
  0940894324
  30
  204
  204  204
  รพ.สต.โนนประทาย
  0940894324
  31
  jirapan
  จิราพรรณ  พลเรียงโพน
  รพ.สต.โนนประทาย
  0610395514
  32
  209
  พันนิภา  มูลเหลา
  รพ.สต.หัวนา
  086-460415
  33
  itim
  พันนิภา  แก่นจำปา
  รพ.สต.หัวนา
  0819767098
  34
  thepphabut
  เทพบุตร  ชื่นตา
  รพ.สต.หัวนา
  0868715216
  35
  butchan
  tongchan  butchan
  รพ.สต.หัวนา
  0621969246
  36
  พันนิภา
  พันนิภา  แก่นจำปา
  รพ.สต.หัวนา
  081-976709
  37
  ทองจันทร์
  ทองจันทร์  บุตรจันทร์
  รพ.สต.หัวนา
  0621969246
  38
  huana02
  ทองจันทร์  บุตรจันทร์
  รพ.สต.หัวนา
  0621969246
  39
  วรางกุล
  วรางกุล  ลครชัย
  รพ.สต.หัวงัว
  0854795054
  40
  amika
  วรรณภา  ทองบ่อ
  รพ.สต.หนองแก
  0817604155
  41
  kai
  อรทัย  อภิวัฒน์รัตนกุล
  รพ.สต.หนองแก
  0935282227
  42
  prasarn
  ประสาร  ศรีวะสุทธิ์
  รพ.สต.หนองแก
  081-879812
  43
  น้ำฝน
  น้ำฝน  ชมวงษ์
  รพ.สต.หนองหมี
  0830946584
  44
  น้ำฝน201
  น้ำฝน  ชมวงษ์
  รพ.สต.หนองหมี
  0830946584
  45
  2515
  อำนาจ  สลับศรี
  รพ.สต.หนองหมี
  0818764166
  46
  จิราวรรณ
  จิราวรรณ  สุวรรณศรี
  รพ.สต.หนองหมี
  `089946712
  47
  น้ำฝน02
  น้ำฝน  นาถาบำรุง
  รพ.สต.หนองหมี
  0984754044
  48
  namfon
  น้ำฝน  ชมวงษ์
  รพ.สต.หนองหมี
  0830946584
  49
  สุขเกษม
  อวยชัย  สนิท
  รพ.สต.สุขเกษม
  0860544088
  50
  snit
  อวยชัย  สนิท
  รพ.สต.สุขเกษม
  0860544088
  51
  nawa
  นวธัญย์พร  ศรีจันทร์
  รพ.สต.สอน.แดง
  0940565908
  52
  Tongchan butchan
  ทองจันทร์  บุตรจันทร์
  รพ.สต.สอน.แดง
  0621969246
  53
  3350300486008
  จุฬาลักษณ์  มุละสีวะ
  รพ.สต.สอน.แดง
  0981045886
  54
  ดอม
  ถวัล  โคตะนนท์
  รพ.สต.สอน.แดง
  0828718821
  55
  นิรมล
  นิรมล  กุบแก้ว
  รพ.สต.สอน.แดง
  0817606327
  56
  niramols
  นิรมล  กุบแก้ว
  รพ.สต.สอน.แดง
  0817606327
  57
  Nramol
  นิรมล  กุบแก้ว
  รพ.สต.สอน.แดง
  0817606327
  58
  ratri
  ราตรี  วรโพธิ์
  รพ.สต.สอน.แดง
  0833866253
  59
  Apaporn
  อาภาภรณ์  เขียวศรี
  รพ.สต.นาโส่
  0918325559
  60
  stang@stamp
  ไพวัลย์  แก้วใส
  รพ.สต.นาโส่
  0956124211
  61
  จริยา
  จริยา  แก้วใส
  รพ.สต.นาโส่
  0800497954
  62
  อาภาภรณ์
  อาภาภรณ์  เขียวศรี
  รพ.สต.นาโส่
  0918325559
  63
  Apaporn207
  อาภาภรณ์  เขียวศรี
  รพ.สต.นาโส่
  0918325559
  64
  วิโรจน์ สุวรรณคำ
  วิโรจน์  สุวรรณคำ
  รพ.สต.คำผักกูด
  0890883958
  65
  จิราภรณ์ ไชยมาตย์
  จิราภรณ์  ไชยมาตย์
  รพ.สต.คำผักกูด
  0849593971
  66
  วิจิตร
  วิจิตร  เวฬุวนารักษ์
  รพ.สต.คำผักกูด
  0933266680
  67
  eakaraj
  เอกราช  ระศร
  รพ.สต.คำน้ำสร้าง
  0852027513
  68
  narttaya
  นาฏยา  ระศร
  รพ.สต.คำน้ำสร้าง
  0878718448
  69
  nartt
  narttaya  rasorn
  รพ.สต.คำน้ำสร้าง
  0878718448
  70
  q
  w  qw
  รพ.สต.คำน้ำสร้าง
  qw
  71
  sangachai
  ว่าที่ร.ต.สง่า  ไชยรักษ์
  รพ.สต.กำแมด
  0810665683
  72
  สวิณีย์ ทองแก้ว
  สวิณีย์  ทองแก้ว
  รพ.สต.กำแมด
  0864615619
  73
  mookda
  มุกดา  หมื่นสาย
  รพ.สต.กำแมด
  0872561599
  74
  สวิณีย์
  สวิณีย์  ทองแก้ว
  รพ.สต.กำแมด
  0864615619
  75
  mook
  มุกดา  หมื่นสาย
  รพ.สต.กำแมด
  0872561599