บุคลากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม

นายรัศมี ตรีแสน
สาธารณสุขอำเภอ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
นายสมพงษ์ ศรีลาพัฒน์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายบริหาร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายพัฒนา แสงศรี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายวิชาการ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายวิชิต กาลจักร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางภาพมะณี ตรีแสน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นายบุญมี หมุนโย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายนิวัตร ศรีเล็ก
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์ แกล้วกล้า
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสาวมธุรส แก้วใสย
ลูกจ้างตามภารกิจ
นายเดชา ธงศรี
ลูกจ้างชั่วคราว